In English

Tutkittua tietoa verkossa

Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin virastoihin, tutkimuslaitoksiin ja tiedeyhteisöihin, joiden julkaisuja on saatavana sähköisessä muodossa. Jos linkki johtaa yhteisön etusivulle, tutkimusten äärelle pääsee yleensä Julkaisut-linkistä.

Useimmat julkaisut ovat pdf-muodossa, ja niiden lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -lukuohjelma.

Tämän sivun linkkien toimivuus on tarkistettu 7.9.2006.

Linkkiehdotukset sekä muu palaute sivun sisällöstä sähköpostilla:
martti.tala@tekstiviestit.fi


Tämän sivun sisällysluettelo

Väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä

Muista, että verkossa julkaistut teokset ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teoksia saa lukea ja tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön, mutta niiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut (mm. väitöskirjat, lisensiaatintyöt ja pro gradut).

Joensuun yliopiston verkkojulkaisut -palvelu sisältää Joensuun yliopistossa elektronisesti julkaistuja väitöskirjoja, pro graduja ja lisensiaatintöitä. Väitöskirjojen tiedotteet ovat luettavissa vuodesta 1997 alkaen.

Jyväskylän yliopiston opinnäytteet. Pro gradu-, laudatur- ja lisensiaatintöitä on luettavissa vuodesta 1997 lähtien. Tiedot opinnäytteistä vuodesta 1950 alkaen. Haun voi kohdistaa vain sähköisiin julkaisuihin.

Kuopion yliopiston väitöskirjat, osa sähköisessä muodossa.

Oulun yliopiston väitöskirjoja ja muita sähköisiä julkaisuja. Oulun yliopistossa on julkaistu väitöskirjoja elektronisessa muodossa vuodesta 1996 alkaen. 1.6.2000 lähtien kaikki Acta Universitatis Ouluensis -sarjan väitöskirjat ja tutkimukset ovat saatavissa myös elektronisina.

Svenska handelshögskolanin väitöskirjojen sähköisiä versioita vuodesta 2002 alkaen, tiivistelmät vuosilta 1997-2001.

Tampereen yliopiston väitöskirjatietokanta (yli 200 sähköistä väitöskirjaa vuodesta 1999 alkaen).

Tampereen yliopiston julkaisuja. Viitetiedot Tampereen yliopiston sähköisistä julkaisuista sekä linkit julkaisuihin. Selaus vuoden ja alan mukaan sekä hakulomake.

Teknillisen korkeakoulun elektroniset väitöskirjat. Väitöskirjoja 70-luvulta alkaen (vanhin jo 1911!), luettelo väitelleistä vuodesta 1997 alkaen.

Yhteiskunta

Finlex-säädöstietopankki. Keskeinen säädöslähde. Sisältää muun muassa ajan tasalla olevat lakitekstit, sähköisen säädöskokoelman, tuomioistuinten ennakkoratkaisuja, viranomaisten määräyksiä ja päätöksiä sekä hallituksen esityksiä.

Vakiintuneet säädösnimikkeet. Finlex-palvelun sivu, jossa on lueteltu lakien vakiintuneita, esimerkiksi tiedotusvälineissä käytettäviä nimityksiä, vastaavat viralliset nimet sekä linkki kyseiseen lakiin Finlex-kokoelmassa. Luettelosta selviää esim. se, että "Lex Pietikäinen" on laki lähestymiskiellosta (898/1998).

Eduskunnan kanslian julkaisusarja. Sähköisiä julkaisuja vuodesta 2000 alkaen.

Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelu. Suomea koskevia tilastoja eri aihepiireistä. Mahdollisuus muokata taulukon koostumusta valitsemalla muuttujat.

Stakesin verkkojulkaisut. Tutkimuksia, selvityksiä ja oppaita sosiaali- ja terveydenhuollon alalta.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuluettelo. Useimmista julkaisuista vain lehdistötiedote. Rikollisuustilanneraportit kokonaan vuodesta 2000 alkaen.

Kunnallisalan kehittämissäätiön raportteja ja julkaisuja mm. kuntien hallinnosta ja taloudesta sekä aluepolitiikasta.

Euroopan komission virallisjulkaisuja. Valkoiset kirjat (tietoa päätöksentekijöille), Vihreät kirjat (tietoa julkisen keskustelun pohjaksi) sekä viralliset asiakirjat. Lisää tietoa Euroopan komission Suomen edustuston kotisivulla.

Merenkulkulaitoksen julkaisusarjassa on mm. väylähankkeisiin liittyviä selvityksiä, kuljetustaloutta käsitteleviä tutkimuksia sekä turvallisuusraportteja ja selvityksiä.

Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) julkaisusivulla on mm. valvontaoppaita ja tutkimusraportteja.

Tiehallinnon selvityksiä -sarjassa on mm. väylien hoitoon ja liikenneturvallisuuteen liittyviä julkaisuja.

Kansantalous

Suomen pankin julkaisemia tutkimuksia, keskustelualoitteita, tilastoja ym. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFITin julkaisuissa seurataan etenkin Venäjän, Baltian maiden ja Kiinan taloudellista kehitystä. Osa Euroopan keskuspankin julkaisuista ilmestyy myös suomen kielellä Suomen Pankin julkaisemana.

Valtiovarainministeriön julkaisusarjassa on mm. budjettiasiakirjoja, taloudellisia katsauksia, työryhmämuistioita, tietoturvasuosituksia, henkilöstöhallinnon asiakirjoja sekä tutkimuksia ja selvityksiä eri aloilta.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisut on tarkoitettu talouspoliittisen päätöksenteon tueksi.

Talouden rakenteet on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisema verkkopalvelu, jossa on tietoa kansantalouden kehityksestä ja sen rakenteellisista muutoksista Suomessa ja muissa maissa. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa työmarkkinat, verotus, väestönkehitys ja hyvinvointierot.

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisut. Ennusteita talouskehityksen pääpiirteistä ja etenkin maa- ja elintarvikesektorista sekä metsäsektorista. Tutkimusten alustavia työpapereita pdf-muodossa sekä julkaisuluettelo tiivistelmineen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisuluettelo; tutkimusten työpapereita pdf-muodossa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusten tuloksia. Myös Etlan tutkimusohjelmien tuotoksista osa on saatavana pdf-muodossa.

Sitran raportteja -sarjassa julkaistaan asiantuntijaraportteja, esiselvityksiä tai katsauksia, jotka liittyvät mm. yritystoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnan muutokseen. Osa raporteista on saatavana myös pdf-muodossa.

Työmarkkinat ja työelämä

Akavan tutkimusjulkaisut. Työmarkkinatutkimus, palkkaverotusselvitys, työllistymisraportti.

SAK:n julkaisusarjat. Työmarkkinoihin ja kansantalouteen liittyviä tutkimuksia ja raportteja. Pdf-julkaisuja vuodesta 2001. Myös ruotsin- ja englanninkielisiä julkaisuja.

Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksia ja muita julkaisuja talouselämän alalta.

Työterveyslaitoksen ergonomiaohjeita. Runsaasti tietoa näyttöpäätetyöstä.

Työsuojelurahaston tutkimustietokanta. Tiivistelmät rahaston tukemista hankkeista, yhteystiedot tutkimusten asiantuntijoihin. Aineistoa vuodesta 1990. Vapaa tekstihaku sekä haku avainsanaluettelon ja henkilöluettelon avulla.

Luonnontiede ja tekniikka

Ympäristöhallinnon Ympäristöopas-sarja. Ohjeita ja oppaita, teemoina luonto ja luonnonvarat, ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, asuminen, rakentaminen, ympäristöpolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö.

Alueellisia ympäristöjulkaisuja. Osa julkaisuista pdf-muodossa.

Ympäristöhallinnon julkaisujen etusivu.

Metsätieteen aikakauskirjassa on tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Artikkelit vuodesta 1998 ovat luettavissa pdf-muodossa. Vaatii maksuttoman rekisteröitymisen. Julkaisija Metsäntutkimuslaitos Metla.

Metsätilastollisen vuosikirjan edellisen vuoden versio on luettavissa pdf-muodossa. Antaa kokonaiskuvan Suomen metsäalasta, myös keskeiset kansainväliset metsätilastot.

Metsäntutkimus on Metsäntutkimuslaitoksen Metlan asiakaslehti, joka kertoo ajankohtaisista tutkimustuloksista käytännönläheisesti.

VTT:n julkaisuja. Julkaisuja voi selata vuosittain tai hakea julkaisurekisterin hakulomakkeella. Myös mahdollisuus hakea vain sähköisiä julkaisuja.

Turvatekniikan keskuksen (TUKES) sivuilla on runsaasti muun muassa sähkö- ja paloturvallisuuteen liittyviä oppaita ja tutkimuksia.

Tekesin verkkojulkaisuissa on mm. teknologiaohjelmien raportteja ja esitteitä ja teknologiakatsauksia. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja.

Kansanterveyslaitoksen tutkimuksia, ohjeita ja suosituksia. Aineistosta mainittakoon Ruokamittoja-kirjanen (pdf-tiedosto), jossa on eri elintarvikkeiden annoskokoja ja kappalepainoja jäävuorisalaatista munakokkeliin.

Matkailijan terveysopas on Kansanterveyslaitoksen laatima seikkaperäinen opas matkailijan terveyteen liittyvistä asioista. Tietoa muun muassa terveysvaaroista ja rokotuksista. Aineisto julkaistu myös painettuna, ajantasaisessa verkkoversiossa merkitty muuttuneet kohdat.

Teollisuus

Metsäteollisuus ry:n julkaisut, mm. vuosikirjoja sekä ympäristöraportteja tilastoineen. Aineistoa myös mm. englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

Teknologiateollisuus ry:n tilastojulkaisut. Toimialaryhmään kuuluvat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus. Pdf-muotoisissa tilastojulkaisuissa aiheina mm. keskeiset tunnusluvut, vienti, henkilöstö, investoinnit, tuottavuus, kannattavuus ja palkat. Myös tilastovuosikirja.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden julkaisuihin kuuluvat mm. jäsenluettelo ja tavaramerkkiluetelo sekä alan tilastoja. Tekstiilit ja ympäristö -kirja käsittelee ympäristövaikutuksia ja kuluttajaturvallisuutta. Liiton julkaisema kuituopas tekstiilikuitusanastoineen antaa faktatietoa erityyppisistä tekstiilikuiduista.

Elintarviketeollisuusliiton tilastosivulla aiheina mm. vienti- ja tuonti sekä kulutus. Vuotuiset tilastokatsaukset suomeksi ja englanniksi.

Rakentaminen

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa annetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta täydentäviä, rakennusteknisiä ja vastaavia määräyksiä ja ohjeita, jotka ovat velvoittavia. Sähköinen määräyskokoelma sijaitsee ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Pientalorakentamisen kehityskeskuksen sivuilla olevien Rakentajan ohjeiden avulla saa hyvän kokonaiskuvan rakennushankkeen vaiheista.

Ratu-kortiston tiedot on tarkoitettu urakoitsijoiden, rakennuttajien sekä suunnittelijoiden tarpeisiin, mutta niistä hyötyy myös omakotirakentaja ja remontoija. Aineistossa on mm. työ- ja materiaalimenekkitietoa sekä työmenetelmäkuvauksia. Ratu-kortistoa julkaisee Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö.

Siikaranta-opiston rakennusalan verkkokurssi käsittelee rakennusmittausta, äänieristystä, lämpöä ja kosteutta sekä maarakennus- ja perustustöitä. Rakennusalan ammattitutkinnon aineisto käsittelee betonitöitä, perustustöitä ja korjausrakentamista.

Motivan rakentamissivuilla annetaan tietoja pientalohankkeen energia-asioista. Sivuilla on myös laaja tietopaketti pientalon lämmitysjärjestelmistä.

Kielenhuolto ja sanastot

Kielitoimiston (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) sivuilla on muun muassa vastauksia usein kysyttyihin kielenhuoltokysymyksiin, vastauksia nimineuvonnan yleisimpiin kysymyksiin.

Sanastokeskus TSK (ent. Tekniikan sanastokeskus)
Tietoa sanastotyöstä ja Sanastokeskuksen julkaisuista. Sivuilla on myös sähköisiä julkaisuja ja tietokantoja.

Muita sanastoja

Termisanastoja Webissä. Jukka K. Korpelan kokoama laaja linkkiluettelo.

Hakemistoja ja hakutyökaluja

Suomen kansallisbibliografia. Helsingin yliopiston kirjaston Fennica-tietokanta sisältää tiedot mm. Suomessa painetuista kirjoista, lehdistä, sarjoista, kartoista, audiovisuaalisesta aineistosta sekä elektronisista tallenteista. Monipuoliset hakuvälineet.

Yleinen suomalainen asiasanasto (myös ruotsiksi). Auttaa löytämään sopivia hakusanoja esimerkiksi hakukoneita ja kirjastojen tietokantoja käytettäessä. Aakkosellinen ja aiheenmukainen ryhmitys.

Tieteellisten kirjastojen etusivu. Muun muassa linkit yliopistokirjastoihin, muihin oppilaitoskirjastoihin sekä erikoiskirjastoihin.Eduskunnan kirjaston linkkiluettelo ELKI sisältää asiantuntijoiden valikoimia Internet -palveluja oikeuden, politiikan ja hallinnon alueilta. Linkkien sisältö on kuvailtu tiivistelmin, asiasanoin ja luokin. Haku aiheenmukaisesti ja maittain.

Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston avoin linkkilista.

Tilastoja verkossa. Tilastokeskuksen linkkilista. Satakunta linkkiä: tilastoalan tietopalveluja ja ulkomailla, kansainvälisiä tilastoja, aiheenmukaisia tilastohakemistoja.

Historiallinen sanomalehtikirjasto. Helsingin yliopiston kirjasto digitoi kaikki Suomessa vuosina 1771-1890 ilmestyneet sanomalehdet. Valmistuessaan sanomalehtikirjasto sisältää 165 nimekettä ja noin 900 000 sivua. Vuoden 2003 lopussa tietokannassa on 70 nimikettä ja yli 410 000 sivua. Hanke valmistuu vuonna 2007.